Numéro Nom Année Taille Poste
4 CONAN Thomas 1994 178
5 COUSSONNET Hugo 1994 172
6 NEGRE CORENTIN 1995
8 RIBOULET Thomas 1995 174
9 DE FREITAS Quentin 1995 168
10 RIPOTEAU Thomas 1994 180
12 COUCHET Romain 1994 183
13 RAKOTOARIVELO CHAER 1995 171
14 THOURIN RAYNAUD William 1995 183
15 GARDES ANTHONY
GIACOMELLO Simon 1995 163
MONIER PIERRE 1995
ROMERO Thomas 1983 183 Coach
ABS GARRAUD DORIAN
ABS SIMONIS Jules 1994 176